logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (WAB.I.0143-5/15)

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który winien zawierać:

- dokładne określenie adresu nieruchomości,

- numer ewidencyjny nieruchomości,

- numer obrębu,

- numer księgi wieczystej;

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

3. w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty


Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi:

1) od wypisu:

a. do 5 stron – 30 zł,

b. powyżej 5 stron – 50 zł;

2) od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, lecz nie więcej niż 200 zł.

W przypadku żądania otrzymania legendy, zostanie pobrana dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 20,00 zł za każdą stronę A4.

W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze więcej niż jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata skarbowa wskazana powyżej powinna zostać uiszczona w odpowiedniej wielokrotności, w zależności od ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których wypis i wyrys zostanie wydany.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I kolumna 3 ust. 51 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro,

85 – 130 Bydgoszcz; tel. 52 58 58 406 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

W przypadku wpłacenia kwoty mniejszej niż wymagana, zostanie wysłane wezwanie do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganą a wpłaconą.