logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. (WAB.I.0143-7/16)

Podstawa prawna

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.) 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który winien zawierać:
-         dokładne określenie adresu nieruchomości
-         numer ewidencyjny nieruchomości
-         numer obrębu
-         numer Księgi wieczystej
lub
-         dokładne określenie adresu nieruchomości
-         kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
3. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie części II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł na podstawie części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłatę skarbową można uiścić:
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz;
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej
tel. 52-32-88-406; 52-32-88-405; 52-32-88-716;
ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 207, 208, 226.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Dodatkowe informacje

brak