logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym (WUK-II.0143.6.22.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

1. ADRES / SIEDZIBA, NAZWISKO / NAZWA

 

-  dowód rejestracyjny,

-  karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 

2. PODWOZIE / RAMA

 

- dowód własności podwozia lub ramy (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

- dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)

 

- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

 

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu jeżeli była wydana.

 

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

3. ZMIANA RODZAJU POJAZDU / PRZEZNACZENIA POJAZDU

 

- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj

  pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

  w tym zakresie,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

4. ZMIANA MAS I NACISKÓW OSI

 

- dowód rejestracyjny,

- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

5. GAZ (instalacja gazowa)

 

- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód rejestracyjny.

 

6. HAK, TAXI, L, POJEMNOŚĆ, MOC SILNIKA, RODZAJ PALIWA, VAT, CIT, PIT, BUS 100 km/h

 

- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym

(dla VAT, CIT, PIT, BUS 100 km/h - zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów),

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

 

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

  1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

  2. w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

  1. umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku  przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

     

    -    polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

    -    w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjistronie.

Dodatkowe informacje

WYTYCZNE DO UMIESZCZANIA W ADNOTACJACH DOWODU REJESTRACYJNEGO INFORMACJI O SPEŁNIENIU PRZEZ SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, SAMOCHÓD SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY LUB AUTOBUS OKREŚLONEGO POZIOMU EMISJI EURO

W przypadku gdy właściciel pojazdu wnioskuje o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd właściwego poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący umieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, ustalając poziom emisji Euro na podstawie:

 

      1)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu -   w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;

 

  2)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji typu pojazdu, albo oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

 

a)  Euro 1 - od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,

b)  Euro 2 - od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,

c)  Euro 3 - od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

d)  Euro 4 - od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

e)  Euro 5 - od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

  

3)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji typu pojazdu, albo oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

 

a)  Euro I - od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

b)  Euro II - od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

c)  Euro III - od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

d)  Euro IV - od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

e)  Euro V - od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

 

W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o poziomie emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro, albo na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.