logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym (WUK-II.0143.6.21.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty[1]:

 

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

Wniosek o zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym.

 

ADRES / SIEDZIBA, NAZWISKO / NAZWA

 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania (bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego), siedziby firmy (bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego), nazwiska właściciela i nazwy firmy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomieniadołącza się:

-  dowód rejestracyjny,

-  kartę pojazdu jeżeli była wydana,

 

PODWOZIE / RAMA

 

  W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

- dowód własności podwozia lub ramy,

- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE(w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)

- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu jeżeli była wydana.

 

Tłumaczenia- w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia..Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie

 

ZMIANA RODZAJU POJAZDU / PRZEZNACZENIA POJAZDU

 

W wynikuwprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się m.in.:

- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

ZMIANA MAS I NACISKÓW OSI

 

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

INSTALACJA GAZOWA

 

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:

- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód rejestracyjny.

HAK HOLOWNICZY

 

W przypadku zawiadomienia o zamontowaniu haka holowniczego w pojeździe do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym,

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

TAXI

 

W przypadku zawiadomienia o przystosowaniu pojazdu jako taksówka do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym,

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

 

VAT, PIT, CIT

 

Dotyczy:

1. pojazdu samochodowego, innego niż samochód osobowy mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 

a) klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:

wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków

 

2. pojazdu samochodowego, innego niż samochód osobowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym dokonywana jest po przedłożeniu:

 

- zaświadczenia z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów,

- dowodu rejestracyjnego,

- karty pojazdu, jeśli była wydana

 

POJEMNOŚĆ / MOC SILNIKA / RODZAJ PALIWA

 

W przypadku zawiadomienia o zmianie pojemności, mocy silnika, rodzaju paliwa do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z przepracowanego dodatkowego badania technicznego pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- kartę pojazdu, jeżeli została wydana,

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

b) w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku  przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjistronie.

Dodatkowe informacje

WYTYCZNE DO UMIESZCZANIA W ADNOTACJACH DOWODU REJESTRACYJNEGO INFORMACJI O SPEŁNIENIU PRZEZ SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, SAMOCHÓD SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY LUB AUTOBUS OKREŚLONEGO POZIOMU EMISJI EURO1)

 

W przypadku gdy właściciel pojazdu wnioskuje o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd właściwego poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący umieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, ustalając poziom emisji Euro na podstawie:

1) wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;

2) wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

a) Euro 1 - od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,

b) Euro 2 - od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,

c) Euro 3 - od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

d) Euro 4 - od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

e) Euro 5 - od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

3) wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

a) Euro I - od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

b) Euro II - od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

c) Euro III - od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

d) Euro IV - od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

e) Euro V - od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd innego poziomu emisji spalin Euro niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o poziomie emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on określony poziom emisji spalin Euro, albo na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.