Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Czasowa rejestracja pojazdu

karta nr: UMB202

Chcesz czasowo zarejestrować pojazd, np. w celu wykonania badania technicznego lub wywozu z kraju? Nie wiesz, jak to zrobić? Tutaj znajdziesz przydatne informacje.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

 • Wywozu pojazdu za granicę,
 • Przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Nie ma takiej możliwości. 

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

Wniosek dla m.in. pojazdu członka obcych sił zbrojnychTUTAJ PDF, TUTAJ RTF.

Wniosek dla prywatnego pojazdu członka Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

1. Pojazd sprowadzony z zagranicy:

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • Dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej - dotyczy samochodów osobowych, czterokołowców np. quad (kat. L7e i L6e), samochodów ciężarowych (kat. N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodów specjalnych (kat. M1 i N1),
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – nie dotyczy, jeżeli czasowa rejestracja związana jest z koniecznością wykonania badania technicznego,
 • Zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
 • Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu złożone przez właściciela, który sprowadził pojazd z terytorium Unii Europejskiej (dopuszcza się informację na dowodzie własności),
 • Opłata recyklingowa lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów dla pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r. (patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”).

 2. Pojazd uprzednio zarejestrowany w Polsce:

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane,
 • Tablice rejestracyjne.

 3. Pojazd fabrycznie nowy:

 • Dowód własności pojazdu (np. faktura),
 • świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazd,

 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych, czterokołowców np. quad (kat. L7e i L6e), samochodów ciężarowych (kat. N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodów specjalnych (kat. M1 i N1).

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15 - bezpośrednia obsługa po pobraniu biletu kolejkowego lub po umówieniu wizyty przez e-rezerwację (link).

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia - obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady”- obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkanie (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela. Czasowej rejestracji pojazdu związanej z przejazdem pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium RP.

 

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: 

 • Umowa sprzedaży,
 • Umowa zamiany,
 • Umowa darowizny,
 • Umowa o dożywocie,
 • Faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
 • Prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy:

 • Przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą
 • Zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).

Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii w/w dowodów.

 

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestracyjny może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Badanie techniczne - okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.

Badaniu nie podlega:

 • Nowy pojazd, dla którego wydano:
  - świadectwo zgodności WE dla każdego pojazdu, na którego typ wydano odpowiednio: świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
  - świadectwo zgodności dla każdego pojazdu, na którego typ wydano odpowiednio: świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
  - dopuszczenie jednostkowe pojazdu,
  - decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
  - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  - dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia: świadectwo zgodności, deklarację zgodności, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;",
 • Zarejestrowany pojazd:
  • na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu, świadectwo homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach lub świadectwo homologacji typu UE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego wg przepisów prawa polskiego, lub
  • w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

Powyższe nie dotyczy taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Czasowa rejestracja (przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP, badanie techniczne lub naprawa)
samochód
Czasowa rejestracja (przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP, badanie techniczne lub naprawa)
motocykl, ciągnik rolniczy, motorower
Czasowa rejestracja (przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP, badanie techniczne lub naprawa)
przyczepa/naczepa
Czasowa rejestracja (wywóz za granicę)
samochód
Czasowa rejestracja (wywóz za granicę)
motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa/naczepa
Czasowa rejestracja (wywóz za granicę)
motorower
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury