logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Czasowa rejestracja pojazdów (WUK-II.0143.1.25.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo - pobierz tutaj).

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

- wywozu pojazdu za granicę,

- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

 

 

Dokumenty muszą być w oryginale.

 

Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Nie ma możliwości rejestracji warunkowej.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek o czasową rejestrację pojazdu.

 1. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:


 -   dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 • zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

   

 • dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),

   

 • potwierdzenie zapłaty akcyzy (lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty) w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad,

   

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – nie dotyczy, jeżeli czasowa rejestracja związana jest z koniecznością wykonania badania technicznego,

 

 • zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,

 

 • opłata recyklingowa lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie dot. wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu  - dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r.

 

(patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”)

 

 

 1. W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce:

 

-   dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 • dowód rejestracyjny,

   

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 

 • tablice rejestracyjne.

 

 

 1. W przypadku pojazdu nowego:

 

-   dowód własności pojazdu (np. faktura),

 

 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

   

 • karta pojazdu,

 

 • potwierdzenie zapłaty akcyzy (lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy) w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad.

 

 

Do wglądu:

 - dokument tożsamości właściciela

   a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

   b) w przypadku cudzoziemca:

- wiza Schengen lub wiza krajowa,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 

   c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

 -   polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego  ubezpieczenia

-      w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi ”Opłaty”.

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,

- faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy:

 

1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,

2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

 

Odstępstwa dotyczące badań technicznych:

 

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.

 

 

Badaniu nie podlega:

1)   nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2)   zarejestrowany pojazd:

a)  na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub

b)  w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

 

-  z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

 

Uwaga !!!

 

Motorowery podlegają okresowym badaniom technicznym.

 

Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

 

Właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego do dnia 22.09.2010 r.