logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie (WUK-II.0143.14.14.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, czasowym wycofaniem z ruchu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 Wymagane dokumenty[1]:

 

A.  Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie

Załączniki:

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana

- tablice rejestracyjne

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

- pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjne przechowywane są w depozycie.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,

- pojazdy specjalne,

- autobusy.

 

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Właściciel pojazdu jest obowiązanydo zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchujak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

 

B.  Wprowadzenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.

 

Załączniki:

- decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego -  dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w  Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15
Hala rejestracyjna nr 1: tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,
58-58-408, fax. 58-58-602;
Hala rejestracyjna nr 2: tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.
Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel. 52 58-58-732, fax 58-58-738.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

-