logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja pojazdu (WUK-II.0143.3.27.2020)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

UWAGA!                Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu  - z urzędu   dokonuje się czasowej rejestracji.  

 

Dokumenty muszą być w oryginale.

 

Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Wymagane dokumenty:

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek o czasową rejestrację pojazdu.

A/ POJAZD REJESTROWANY PO RAZ PIERWSZY – NOWY

 

 1. dowód własności pojazdu (np. faktura),

 

 1. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

 

 1. karta pojazdu,

 

 1. potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad.

B/ POJAZD SPROWADZONY  Z ZAGRANICY 

 

 1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 1. zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

 

 1. dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)

 

 1. potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad

 

 1. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

 

 1. zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku


 2. w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 3. opłata recyklingowa lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie dot. wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu  - dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r.

 

(patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”)

 

 

C/ POJAZD UPRZEDNIO ZAREJESTROWANY W POLSCE

 

 1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 1. dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub decyzja o czasowym

           wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku pojazdu czasowo wycofanego),

 

 1. karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 

 1. tablice rejestracyjne.

 

D/ POJAZD ZABYTKOWY (pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów )

 

 1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 1. dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego),

 

 1. dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)

 

 1. potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad,

 

 1. tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,

 

 1. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

 

 1. zaświadczenie z przeprowadzonego badania, co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

 

 

E/ POJAZD MARKI „SAM” (pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia,

    podwozia lub ramy konstrukcji własnej)

 

 1. oświadczenie ogólne, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,

 

 1. dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

 

 

F/ Powtórna rejestracja na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

 1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),

 

 1. zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

 

 1. karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 

 1. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 

 1. zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku.

 

(patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”)

 

Do wglądu:

 - dokument tożsamości właściciela:

   a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

   b) w przypadku cudzoziemca:

- wiza Schengen lub wiza krajowa,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

   c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

 

 -     polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego  ubezpieczenia,

-      w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel. 58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 5859464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,

- faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy:

 

1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,

2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Odstępstwa dotyczące badań technicznych:

 

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.

 

Badaniu nie podlega:

1)   nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2)   zarejestrowany pojazd:

a)  na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub

b)  w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

 

-  z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

 

Uwaga !!!

 

Motorowery podlegają okresowym badaniom technicznym.

 

Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

 

Właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego do dnia 22.09.2010 r.

 

UWAGA !!! ESP PiK

 

PRZEBIEG PROCEDURYPO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  1A  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 z późn. zm.)

 

Lp.

Przedmiot wniosku

Przebieg procedury

1

2

3

1

Rejestracja pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2

Rejestracja czasowa pojazdu (o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy)

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3

Wyrejestrowanie pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego albo po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu przesyła decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także unieważniony dowód rejestracyjny - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

* Przez wymagane dokumenty rozumie się dokumenty, o których mowa w ustawie, a także w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.