logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia, kserokopii dokumentów (WUK-II.0143.13.13.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Kserokopia dowodu własności.

3. Dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania zaświadczenia w sprawach indywidualnych po uzyskaniu informacji na stanowisku.

4. Dokument upoważniający w przypadku załatwiania spraw przez osoby trzecie,

Opłaty

1.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

5,00

zł.

2.

wydanie zaświadczenia ..…………………………………………………

17,00

zł.

3.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów)

 

17,00

 

zł.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, pok. 108A, pok.113, pok. 106, tel. 58-58-195, 58-58-198, 58-58-610.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie jego wydania.

Dodatkowe informacje

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych. Wydaje się zaświadczenia:
- potwierdzające rejestrację pojazdu,
- o pochodzeniu ramy/podwozia, 
- kserokopię dowodu rejestracyjnego,

- o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej,

- poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej – transport taksówką,

- poświadczenie zgodności kserokopii pełnomocnictwa,

- inne zaświadczenia,

- inne kserokopie dokumentów.