logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika (WUK-II.0143.4.20.2017)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo - pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty[1]:

 

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika.

I. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy o dacie następnego badania technicznego pojazdu:
- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu z adnotacją  określającą kolejny termin badania,

II. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność:

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnych badań technicznych nie jest możliwy do odczytania lub gdy badanie techniczne jest nieaktualne: przedłożenie aktualnego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

III. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu:

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

- wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stacje kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu,

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

a)   dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

b)   w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6, tel. 58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

-