logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyrejestrowanie pojazdu (WUK-II.0143.8.25.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana

 

oraz w przypadku:

1) demontażu

- zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie (zwalnia się z obowiązku przedłożenia tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż w innym państwie członkowskim – w sytuacji gdy organ rejestrujący posiada analogiczne tłumaczenia dokumentów z tego państwa)

-  tablice (tablicę) rejestracyjne,

 

2) kradzieży pojazdu,

- oświadczenie KK pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży

  pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży

 

3) wywozu pojazdu z kraju

- kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie ogólne o zbyciu

  pojazdu za zagranicę

 

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem

- tablice rejestracyjne,

 

5) trwałej i zupełnej utraty pojazdu (bez zmiany w zakresie prawa własności)

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

- tablice rejestracyjne,

- opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i

  porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej),

 

6) wycofania pojazdu z obrotu

- dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający

  odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, albo kopię decyzji administracyjnej

  poświadczonej przez organ ją wydający,

 

 

Do wglądu:

  • dokument tożsamości właściciela

  • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia,

  • w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

 

Uwaga!

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.

 

 

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu:

  • odzyskanego po kradzieży,

  • zabytkowego,

  • unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

  • ciągnika rolniczego,

  • przyczepy rolniczej,

  • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602,

Hala rejestracyjna nr 2: tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax 58-58-936,

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel. 58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku należy przekazać na konto: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi – hale rejestracyjne:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.