logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyrejestrowanie pojazdu (WUK.II.0143.8.24.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty[1]:

 

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.


Pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

a) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub  przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne,

b) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, dołączy zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą i dołączy kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub jeżeli pojazd został zbyty za granicę dołączy dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie,

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne,

e) udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej),

f) w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne,

g) wycofania pojazdu z obrotu  -dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, albo kopię decyzji administracyjnej poświadczonej przez organ ją wydający,

h) tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronumowyo Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia

 

Uwaga!

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

za składanie fałszywych zeznań.

 

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu:

- odzyskanego po kradzieży,

- zabytkowego,

- unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

- ciągnika rolniczego,

- przyczepy rolniczej,

- wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602,

Hala rejestracyjna nr 2: tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax 58-58-936,

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel. 58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Opłatyna rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku należy przekazać na konto:lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi – hale rejestracyjne:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000