logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyrejestrowanie pojazdu (WUK-II.0143.8.26.2020)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana

 

oraz w przypadku:

1) demontażu

- zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie (zwalnia się z obowiązku przedłożenia tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż w innym państwie członkowskim – w sytuacji gdy organ rejestrujący posiada analogiczne tłumaczenia dokumentów z tego państwa)

-  tablice (tablicę) rejestracyjne,

 

2) kradzieży pojazdu,

- oświadczenie KK pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży

  pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży

 

3) wywozu pojazdu z kraju

- kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie ogólne o zbyciu

  pojazdu za zagranicę

 

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem

- tablice rejestracyjne,

 

5) trwałej i zupełnej utraty pojazdu (bez zmiany w zakresie prawa własności)

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

- tablice rejestracyjne,

- opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i

  porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej),

 

6) wycofania pojazdu z obrotu

- dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający

  odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, albo kopię decyzji administracyjnej

  poświadczonej przez organ ją wydający,

 

 

Do wglądu:

  • dokument tożsamości właściciela

  • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia,

  • w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

 

Uwaga!

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.

 

 

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu:

  • odzyskanego po kradzieży,

  • zabytkowego,

  • unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

  • ciągnika rolniczego,

  • przyczepy rolniczej,

  • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602,

Hala rejestracyjna nr 2: tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax 58-58-936,

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel. 58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku należy przekazać na konto: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi – hale rejestracyjne:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

UWAGA !!! ESP PiK

 

PRZEBIEG PROCEDURYPO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  1A  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 z późn. zm.)

 

Lp.

Przedmiot wniosku

Przebieg procedury

1

2

3

1

Rejestracja pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2

Rejestracja czasowa pojazdu (o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy)

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3

Wyrejestrowanie pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego albo po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu przesyła decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także unieważniony dowód rejestracyjny - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

* Przez wymagane dokumenty rozumie się dokumenty, o których mowa w ustawie, a także w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.