logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o samodzielności lokali (WAB.II.0143-6/15)

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu;

2. inwentaryzacja lokalu z rzutem kondygnacji i planem sytuacyjnym wykonana przez osobę  posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;

3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

4. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie części II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł na podstawie części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłatę skarbową można uiścić
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz,
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

 

 

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Architektury w Wydziale Administracji Budowlanej, ul. Grudziądzka 9-15,
II piętro, pok. 214, Tel.: 52-58-58-186
 

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje

brak