logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o samodzielności lokali (WAB.II.0143-6/15)

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w zw. z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty


1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu;

2. inwentaryzacja lokalu z rzutem kondygnacji i planem sytuacyjnym wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;

3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

4. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty


Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część II kolumna 3 ust. 21 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna


 

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; pokoje: 225, 201A tel.: (52) 58 58 186, (52) 58 58 613.

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje

brak