logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana tablic rejestracyjnych, wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej oraz wydanie trzeciej tablicy na bagażnik (WUK-II.0143.5.22.2019)

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

 

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

 

I. Zmiana tablic rejestracyjnych:


1. Kradzież tablic (tablicy):
- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/   

  rejestracyjnych

 

2. Zgubienie tablic (tablicy) rejestracyjnych:

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- oświadczenie ogólne o zgubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych,

 - tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.)


3. Zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych:
- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- tablica /tablice/ rejestracyjne.

 

 

 

II. Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych o tym samym numerze rejestracyjnym (dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych”):

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- oświadczenie ogólne dotyczące utraty,

- tablica / tablice/ rejestracyjne (w przypadku zniszczenia).

III. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

 

 - dowód rejestracyjny,
 - karta pojazdu, jeżeli była wydana

 

IV. Wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

 

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana

-  oświadczenie ogólne dot. zgubienia, kradzieży lub zniszczenia

 

Dodatkowe informacje

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela:

  1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

  2. w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku  przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

-    polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

-    w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wymiana tablic: Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel.  58-58-732, fax 58-58-738,

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-