logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Małżeństwo cywilne (USC-II.0143.1.1.2016)

Podstawa prawna

Art.1 ust. 1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682 t.j.) oraz art. 76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty stwierdzające   tożsamość


W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:


Do wglądu: dokumenty stwierdzające  tożsamość


Odpis aktu urodzenia   wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,


Odpis aktu małżeństwa   z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu  wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Opłaty

Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Od ręki

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje

Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182.

Zapewnienie ważne jest przez okres sześciu miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.


Związek małżeński może być zawarty najwcześniej po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.


Termin ślubu można zarezerwować telefonicznie z półrocznym wyprzedzeniem

Obowiązek informacyjny


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Formularze do pobrania