logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Małżeństwo wyznaniowe (USC-II.0143.2.1.2016)

Podstawa prawna

Art.1 ust. 2 i 3, art. 2-15 ustawy z dnia 25  lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i   opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j.) oraz art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

 

Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

 

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

Odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza  przysięgłego.

Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym tłumaczeniem na  język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które  uprzednio pozostawały w związku małżeńskim).

Zaświadczenie o   zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju  cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu   rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu.

 

Opłaty

Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

14 dni od złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia   doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne  jest 6 miesięcy od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Obowiązek   informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują  się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.