logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja treści zagranicznego aktu małżeństwa (USC-II.0143.3.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020. poz. 463 t.j.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego   za granicą

2. Załączniki:

  • oryginalny odpis zagranicznego aktu małżeństwa (niepodlegający zwrotowi)
  • urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi)
  • oryginał dowodu wpłaty

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 1 lub 2, telefon:52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182

 

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Jeżeli rejestracji dokonuje jeden z małżonków lub osoba, której akt nie dotyczy koniecznym jest załączenie wypełnionego pełnomocnictwa.

Obowiąze informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.