logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia (USC-III.0143.7.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682)

Wymagane dokumenty

  • Rodzice przedstawiają do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość
  • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wymagana jest jego osobista zgoda na uznanie oraz dokument tożsamości do wglądu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy  przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko   urodziło się poza Bydgoszczą, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po  zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa po sporządzeniu aktu urodzenia   dziecka składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój nr 6, tel. 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693.

Do uznania   ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie   ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed   kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka  potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia   mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie   ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika   ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił   przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli  dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić   w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w  którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w   którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie   ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również   przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula,   jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są  obywatelami polskimi.

Jeżeli   biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może   złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli   dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili   uznania ojcostwa.

W przypadku  składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem   polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Obowiązek  informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Formularze do pobrania