logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji wydanego na terenie Unii Europejskiej (22)

Podstawa prawna

Art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

·         oryginał odpisu orzeczenia o rozwodzie lub separacji (niepodlegający zwrotowi)

·         urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski lub przez polskiego konsula  (niepodlegające zwrotowi)

·         świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003 wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub przez polskiego konsula

·         w przypadku orzeczenia zaocznego należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie albo dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie lub separacji - 11,00 zł na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca ma prawo wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Dodatkowe informacje

Sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 6, telefon: 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693. Rozpatrzeniu podlegają wnioski o wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie lub separacji do aktu małżeństwa sporządzonego przez bydgoski USC.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 1 maja 2004r. Orzeczenia wcześniejsze podlegają uznaniu w procedurze sądowej.

Dania - procedurę uznania orzeczenia o rozwodzie wydanego w Danii opisuje karta usług: link do karty Uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej oraz w Danii.

Holandia – w przypadku orzeczeń holenderskich należy załączyć dowód włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii.