logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej oraz w Danii (23)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

·         urzędowy odpis orzeczenia

·         dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści

·         uwierzytelniony przekład na język polski w/w dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski lub polskiego konsula

·         jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu w którym pozwany nie wdał się
w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie lub separacji - 11,00 zł. na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca ma prawo wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu okręgowego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Dodatkowe informacje

Sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 6, telefon: 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693. Rozpatrzeniu podlegają wnioski o wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie lub separacji do aktu małżeństwa sporządzonego przez bydgoski USC.

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po dniu 1 lipca 2009 r. Orzeczenia wcześniejsze podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).