logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego (USC-I.0143.3.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

2. Załączniki:

  • oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi)

  • urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi)

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

4. Oryginał dowodu wpłaty

Opłaty

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 3, telefon 52 58 58 672, 52 58 58 679.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Obowiązek  informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują  się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.