logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (USC-III.0143.1.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 44-45, art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty (do wglądu)
  • Wniosek (formularz do pobrania)
  • Oryginał dowodu wpłaty

Opłaty

  • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.
  • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.
  • Zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.
  • Pełnomocnictwo: 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

 

Opłatę można uiścić u inkasenta (gotówką) przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie (gotówką lub kartą) znajdującym się na   terenie urzędu.

Termin

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg   przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych   od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg   przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu  do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty   złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania aktu stanu cywilnego  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w   Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 7, tel. 52 58 58 678, 52 58 59 181, 52 58 59 184, 52 58 59 183, 52 58 59 422.

 

Wniosek w sprawie o wydanie aktu stanu cywilnego można   przesyłać również  za pośrednictwem   Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych   wpisach lub ich braku otrzyma: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun , sąd, prokurator, organ  administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji zadań   ustawowych oraz osoba, która wykaże w tym interes prawny.

 

Interes prawny w uzyskaniu odpisu akt stanu cywilnego ma   miejsce wówczas, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczące  osoby, której dotyczy akt ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu   sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o  wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu   prawnego do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu  okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Interes prawny musi być aktualny i   konkretny, a obowiązek jego wykazania ciąży na wnioskodawcy.

 

Osoba, która jest uprawniona do otrzymania aktu stanu  cywilnego może złożyć wniosek przez pełnomocnika (formularz do pobrania).

 

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do  wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia  i przechowywania aktu.

 

 

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.