logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana imienia i nazwiska (USC-III.0143.10.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 4, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku - O zmianie imienia  i nazwiska (Dz. U. 2016 poz.10)

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096)

Wymagane dokumenty

 

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

2. Wniosek, który zawiera:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • nr PESEL,
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 2. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub  nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli   dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać   wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W   przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może  zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Opłaty

- decyzja o   zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

- zwalnia   się od opłaty skarbowej:

 • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę   skarbową wnosi się na konto: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Opłatę można  uiścić u inkasenta przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie znajdującym się   na terenie urzędu.

Termin

Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, w   sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w   Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel. 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693.

Wniosek o  zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu   cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska   mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując   kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują  się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.